xs

Sao phá toái – Ý nghĩa sao Phá Toái – Chủ sự hao tán là một hung tinh

Sao phá toái – Ý nghĩa sao Phá Toái – Chủ sự hao tán là một hung tinh

(21/02/2020)

Sao Phá Toái là sao phá ngang làm trở ngại công việc. Thuộc hành hỏa là một hung tinh chủ sự phá hoại, thất bại và hao tán tiền bạc.

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau